Meny

Vanliga frågor

Vad är Datahotell?

Datahotell.se är en gratis tjänst för svenska användare där man enkelt kan publicera och beskriva data. Utöver själva datahotellet kommer det på sajten även finnas utbildningsmaterial samt aktuella nyheter kring öppna data.

Datahotellet är öppen för alla, vem som helst är välkommen att ladda upp data. Den uppladdade datan finns sedan också tillgänglig att tankas ner av vem som helst. I denna gratistjänst är användaren begränsad till att hantera en katalog med max tre tillhörande dataset.

Varför erbjuder IIS ett datahotell?

Vi tror att ett större utbud av öppna data främjar internets utveckling. Att hjälpa vem som helst igång och att ge små aktörer en chans att delta på lika villkor är ett viktigt bidrag – det är datahotell.

Varför får man ladda upp max tre dataset?

Vi kommer att utvärdera behoven efterhand, men initialt satte vi gränsen till tre. Vi vill inte konkurrera med kommersiella aktörer utan enbart underlätta att ta det första steget att lägga ut data. I samband med särskilda evenemang, till exempel hackathons, kan vi göra undantag från regeln om max tre dataset per användare. Kontakta då oss på info@datahotell.se.

Hur gör man om/när man behöver fler dataset och vad kostar det?

Vänligen mejla support@datahotell.se om du behöver hantera fler kataloger, fler dataset eller beskriva dataset som inte är uppladdade filer. Villkor för annan kommersiell användning finns på: https://metasolutions.se/how-to-buy-catalog/

Hur kan man välja leverantör när man vill växa?

Datahotell bygger på det Europeiska metadata standarden DCAT-AP, varför fortsatta beskrivningar med DCAT-AP kan göras i alla verktyg som stödjer den standarden. I Datahotell kan du ladda ned dina beskrivningar när du vill, de är inte inlåsta.

Vad är öppna data?

Öppna data kan förenklat sägas vara information som är tillgänglig utan inskränkningar i form av prislapp eller immaterialrättsliga hinder. Information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering. Läs mer på http://opendefinition.org/.

Vad är datamängd / dataset?

En sammanhållen mängd data som underhålls och görs tillgänglig av en aktör.

  1. Att datamängden är sammanhållen innebär att datamängden har en avgränsning, till exempel i form av ett ämnesområde. En avgränsning ger förutsägbarhet vid hantering av data vilket banar väg för vidareutnyttjande.
  2. Att det är en mängd data snarare än ett enstaka unikt objekt innebär också att det finns flera data objekt i mängden som uppvisar en likartad karaktär. Denna likartade karaktär innebär att man förväntar sig att någon form av maskinell hantering och bearbetning är möjlig.
  3. Att det är en aktör som underhåller och gör datamängden tillgänglig innebär att man förväntar sig att data i datamängden har en någorlunda enhetlig kvalitetsnivå och tillgänglighet som garanteras av aktören. Vidare förväntar man sig att det antingen är aktörens egen data eller att aktören bidrar till ett mervärde till datamängden, till exempel genom att ha gjort ett urval ur en större datamängd och dessutom garantera tillgänglighet och kvalitetsnivå.

 Vad är DCAT och DCAT-AP?

Data Catalog Vocabulary (DCAT) är ett RDF-vokabulär som har tagits fram för öka interoperabiliteten mellan datakataloger som är publicerade på webben. Genom att använda DCAT för att beskriva datamängder (eller dataset som de brukar kallas i DCAT-specifikationen) underlättas konsumtionen av dessa metadata (dvs. information om datamängder) som kan vara utspridd över flera datakataloger. Vidare underlättas den decentraliserade publikationen av datakataloger vilket bl.a. möjliggör en federerad sökning efter datamängder i olika sajter.

För att DCAT ska kunna användas för olika användningsområden är standarden sparsam med rekommendationer kring vilka klasser, egenskaper och vokabulär som bör användas när man skapar DCAT-uttryck. För att facilitera informationsutbytet mellan dataportaler har den europeiska kommissionen tagit initiativ till en rekommendation som bygger på DCAT och som är inriktad just mot dataportaler. Detta arbete ledde till DCAT application profile for data portals in Europe (DCAT-AP) som är en s.k. DCAT-applikationsprofil för dataportaler som hanterar beskrivningar av public sector dataset i Europa. Användningsfallet som genomsyrade arbetet med att ta fram DCAT-AP är möjliggörandet av federerade sökningar efter dataset som är beskrivna i olika dataportaler. Detta är tänkt att leda till ett förbättrat utbyte av offentlig information över gränserna och mellan sektorerna.

Vad är länkade data?

Länkade data handlar om att komplettera den existerande webben av dokument med en webb av data.
Det första vi behöver förstå är att länkade data handlar om påståenden om ting, där ting kan vara personer, platser, mediciner, historiska händelser, bilder, filmer, textdokument osv. Konkret räcker det att följa tre principer:

  • addresserbarhet – ge varje ting en URI (en webbadress) som gör att påståenden kan hämtas via HTTP.
  • enhetlig informationsmodell – används språket RDF för att uttrycka påståenden om ting.
  • länka ihop – förbind ting med varandra genom relationer av olika slag, gärna mellan olika datakällor.

För mer information: http://lankadedata.se/

Vem står bakom Datahotell?

Bakom Datahotell hittar du Internetstiftelsen i Sverige, en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Datahotell görs i samarbete med MetaSolutions. Bolaget grundades 2011 och har sin teknologi bas i Länkade data. Bolaget startade efter forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Sedan starten har MetaSolutions varit aktivt inom länkade data och öppna data. Bolaget erbjuder avancerade lösningar för datahantering på sin produkt-suite EntryScape till både offentlig och privat sektor. Produktstrategin är opensource. Läs mer på: www.metasolutions.se.

Vid frågor, mejla info@datahotell.se.